Pomoč na domu

Komu je namenjena?

Pomoč na domu je  namenjena upravičencem, ki za samostojno življenje v svojem bivalnem okolju potrebujejo občasno organizirano pomoč drugih.  Upravičenci do storitve so:

 • osebe stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje,
 • osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
 • druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
 • kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,
 • hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.

Kaj obsega in kaj  je njen namen?

Osnovni cilj je omogočiti upravičencem, da kljub bolezni in težavam, ki spremljajo staranje, čim dlje in kvalitetno bivajo v svojem domačem okolju.

 Pomoč na domu obsega:

 • pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih (pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov);
 • gospodinjska pomoč (prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora);
 • pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo).

 

Namen socialne oskrbe:

 • pomoč pri zagotavljanju kakovostnega življenja na lastnem domu;
 • omogočiti uporabnikom čim daljše bivanje v domačem okolju;
 • preprečevanje osamljenosti;
 • razbremenitev svojcev.

 

 

Kaj je potrebno za vključitev v storitev?

 • želja in potreba uporabnika po pomoči,
 • prvi stik (svojci ali uporabnik sam) po telefonu ali osebno – osnovne informacije o storitvi, pridobitev ključnih informacij o bodočem uporabniku;
 • obisk na domu (opravi ga strokovna delavka) – ugotavljanje upravičenosti, preverjanje pogojev za delo;
 • dogovor in osebni načrt pomoči (določitev opravil, časa trajanja, termine, načini izvajanja, posebnosti, kontaktne osebe, seznanitev z določili dogovora, določitev plačnika, načina beleženja prisotnosti socialne oskrbovalke, informiranje o možnosti oprostitve plačila in morebitna pomoč pri tem);
 • napotitev socialne oskrbovalke (predaja dela in informacij);
 • spremljanje poteka storitev in zadovoljstva uporabnika (ponovni obiski na domu, letna anketa o zadovoljstvu), naknadne spremembe dogovora zaradi spremenjenih razmer (zdravstvenega stanja, v socialni mreži); spremljanje socialne oskrbovalke (spremljanje na terenu, koordinacijski sestanki, individualni razgovori); sodelovanje s svojci in drugimi, ki osebo poznajo;
 • sodelovanje z drugimi službami (patronažna služba, CSD, bolnišnica, Zdravstveni dom, nevladne organizacije,…)

Kje nas najdete?

Pisarna koordinatorja v kateri lahko uredite vse v zvezi s pomočjo na domu je v prostorih Doma starejših občanov Ajdovščina.

Urnik:   ponedeljek - petek    8.30 do 14.30

                                           

KONTAKT:

Koordinatorka  službe  pomoči na domu:
Likar Ana
Tel.: 05/ 3659-830 ali 031 671 336
E-mail: pomocnadomu@dso-a.si

 

DOKUMENTI: