Politika kakovosti

Poslanstvo

Smo institucija namenjena institucionalnemu varstvu starejših od 65 let in izvajanju ostalih oblik varstva starejših. Svoje poslanstvo vidimo v nudenju kakovostne, varne  in sodobne obravnave odjemalcev.

Vizija

Želimo postati in ostati osredja ustanova vpeta v lokalno okolje namenjena celostni skrbi za starostnika, ki bo svoja strokovna znanja usmerjala v nudenje sodobnih oblik oskrbe in zdravstvene nege z namenom omogočanja polnega preživljanja obdobja starosti vsakemu odjemalcu skladno z njegovimi potrebami, sposobnostmi in željami.

 

Vrednote , ki jih živimo in zagovarjamo

 •     Spoštovanje
 •     Zaupanje
 •     Etičnost
 •     človečnost in empatija
 •     kakovost in varnost
 •      strokovnost in odprtost za razvoj
 •     sodelovanje in timsko delo
 •     odgovornost

Slogan

Tam sem jaz doma, kjer je sonce, kjer najdem toplo dlan, tam dom je moj.

Strateške usmeritve

 
VIDIK ODJEMALCEV

 1.     Zadovoljstvo odjemalcev in ostalih zainteresiranih strani
 2.     Kakovostna in varna obravnava stanovalcev
 3.     Utrjevanje vpetosti v okolje in medgeneracijsko sodelovanje

VIDIK RAZVOJA IN RASTI

 1.     Zadovoljstvo in strokovni razvoj zaposlenih
 2.     Širitev ponudbe storitev namenjenih stanovalcem in zunanjim uporabnikom

VIDIK PROCESOV

 1. Izboljševanje sistema kakovosti in varnosti

FINANČNI VIDIK

 1. Ohranjanje kapacitet in njihove zasedenosti
 2. Finančno stabilno poslovanje

 

Direktorica:

Tanja Stibilj Slemič, maj 2018