Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda: Dom starejših občanov Ajdovščina, Ulica Milana Klemenčiča 1, 5270 Ajdovščina (v nadaljevanju: Dom)

 

Odgovorna uradna oseba: Tanja Stibilj Slemič, univ.dipl. soc.

Datum prve objave kataloga: januar 2016

Datum zadnje spremembe: januar 2016

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:  http://www.dso-ajdovscina.si/

Druge oblike kataloga: v pisni obliki, na sedežu DSO Ajdovščina

2. Splošni podatki o Domu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga Dom


2.a Splošni podatki o zavodu

Kratek opis delovnega področja zavoda

Dom starejših Ajdovščina je javni socialno varstveni zavod za institucionalno varstvo starejših. Je posredni proračunski uporabnik državnega proračuna. Ustanovitelj je Republika Slovenija, pristojno ministrstvo je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Dom izvaja dejavnost, ki je z zakonom določena kot javna služba, lahko pa opravlja tudi dodatno – gospodarsko dejavnost, ki je namenjena višji kvaliteti življenja in varstva njegovih stanovalcev.

Sredstva za izvajanje socialno varstvene dejavnosti Dom pridobiva z zaračunavanjem storitev, ki jih koristijo stanovalci Doma. Storitve zdravstvene nege in zdravljenje stanovalcev se financira iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja preko ZZZS.

Dom se nahaja v vzhodnem delu mesta Ajdovščina, lahko bi rekli v osrčju Vipavske doline. Korenine našega mesta segajo v rimske čase na kar smo prebivalci Ajdovščine zelo ponosni. Ne nazadnje pa to dejstvo dokazuje tudi to, da so že naši predniki prepoznali prijetnost tukajšnjega okolja in podnebja ter se odločili da si ta kraj izberejo za bivanje.

Svoja vrata smo prvič odprli oktobra 1983 in ponudili možnost nastanitve 140 stanovalcem. Danes vso potrebno oskrbo in nastanitev nudimo 151 stanovalcem , za katere skrbi nekaj nad sedemdeset zaposlenih. Prijetna arhitektura prinaša v naš Dom veliko svetlobe in sonca kar nedvomno prispeva k dobremu počutju vseh, ki v to hišo prihajamo.

Dolgoročni cilji zavod

Dolgoročni cilji ajdovskega doma starejših so zastavljeni v skladu z osnovnimi usmeritvami Republike Slovenije, določenimi z zakonom o socialnem varstvu, zakonom o zdravstveni dejavnosti, zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter sprejetih nacionalnih programov, ki pokrivajo področje institucionalnega varstva starejših oseb v Sloveniji. Osnovni strateški cilji so usmerjeni na področja: 

 • zagotavljanje vseh oblik pomoči s katerimi Dom nadomešča ali dopolnjuje funkcijo doma in lastne družine
 • izvajanje celodnevnega varstva in nudenje začasnih oblik varstva starejšim ljudem
 • v svojem okolju bo Dom osrednji subjekt dogovarjanja in strokovni nosilec razvoja celovite skrbi za starejše
 • pomoč in storitve prilagajati potrebam, željam in zahtevam starejših
 • ohranjanje standarda kakovosti pri izvajanju storitev
 • zagotavljanje individualne obravnave posameznika izhajajoč iz njegovih potreb,želja in zmožnosti
 • stalno usposabljanje strokovnih delavcev in sodelavcev za nove sodobne pristope 


2.b Seznam notranjih organizacijskih enot

Dom je organiziran enovito. Zaradi uspešnega doseganja poslovnih interesov in ciljev ter zaradi specifičnosti dejavnosti po posameznih delih delovnega procesa, so znotraj Doma organizirane naslednje organizacijske enote oz. službe:

 

 1. SKUPNE STROKOVNE SLUŽBE IN EKONOMAT, HIŠNIK

 2. ZDRAVSTVENO NEGOVALNA IN STREŽNIŠKA SLUŽBA

 3. KUHINJA


2.c Seznam vodij notranjih organizacijskih enot:

 • Direktor (vodenje)

kontaktna oseba: Tanja Stibilj Slemič, univ. dipl. sociologinja

telef: 05 36 59 813

 • Vodja finančno računovodske

kontaktna oseba: Silva Jamšek, dipl. ekon.

telef: 05 36 59 812

 • Vodja zdravstvene nege in oskrbe

kontaktna oseba: Lilijana Deržek, dipl. med. sestra

telef: 05 36 59 815

 • Socialna služba

kontaktna oseba: Tratnik Valentina, univ. dipl. soc. 

telef: 05 36 59 831

 • Vodja prehrane

kontaktna oseba, Erik Gomezel

05 36 59 825

 

 ORGANIZACIJSKA SHEMA DOMA STAREJŠIH OBČANOV AJDOVŠČINA

 

  Organizacijska shema Doma starejših občanov Ajdovščina

2.d Konkretni podatki uradne osebe (oseb) pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja

Zaradi lažje koordinacije dela je direktorica Doma imenovala uradne osebe drugih služb zavoda (uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja v času odsotnosti direktorja zavoda oz. za pripravo podatkov za svoje področje)

 

Uradne osebe so:

Tajnica direktorja

Kontaktna oseba: Janja Kobal

Vodja finančno-računovodske službe

Kontaktna oseba: Silva Jamšek

Vodja zdravstvene nege in oskrbe

Kontaktna oseba: Lilijana Deržek

Socialna služba

Kontaktna oseba: Ana Likar


2.e Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja zavoda

 

Zakonski in podzakonski predpisi in ostali strateški dokumenti:

Notranji predpisi:

 • Statut Doma starejših Ajdovščina

 • Pravilnik o vrsti storitev in kriterijih razvrščanja stanovalcev v kategorije oskrbe in zdravstvene nege ter načinu plačevanja in zaračunavanja storitev

 • Hišni red

 • Ostali interni predpisi, ki urejajo področje delovanja zavoda

 • Opredelitev socialnovarstvenih storitev v DSO Ajdovščina


2.f Seznam javnih evidenc, s katerimi zavod upravlja

 

Seznam evidenc:

 • Evidence o zaposlenih v zavodu

 • Evidence stanovalcev zavoda

 • Evidence vlog za sprejem v zavod


2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

 

Seznam zbirk:

 • Zbirke podatkov premoženjskega stanja Doma starejših občanov Ajdovščina

 • Zbirke podatkov o poslovanju zavoda

 

2.h Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

 

3. Uradni postopki, ki jih vodi zavod

 

Odločanje o upravnih stvareh

 • Odločanje o namestitvi

 • Odločanje o premestitvi v okviru zavoda ali v drug zavod

 • Odločanje o odpustu iz zavoda

4. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

 

Ta opis prikazuje postopke, ki vsakomur, ki izkaže interes do informacij javnega značaja s katerimi razpolaga DSO Ajdovščina, omogoči prost dostop do teh informacij javnega značaja.

DSO Ajdovščina si prizadeva, da je v največji meri zagotovljena javnost in odprtost njegovega delovanja ter da se nenehno dosega čim večja obveščenost javnosti o njegovem delovanju ter omogočanje posameznikom in pravnim osebam, da pridobivajo informacije javnega značaja.

 

NAČINI PRIDOBIVANJA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA:

 

Neposreden dostop

 - osebno

Zainteresirani lahko do informacij javnega značaja dostopajo, če se osebno zglasijo na sedežu DSO Ajdovščina, kjer so posamezne informacije na voljo na posameznih oglasnih deskah, brošurah in informativnih listih.

 

- po elektronski obliki

Dostop do informacij javnega značaja je omogočen tudi na internetu, in sicer na spletnem naslovu http://www.dso-ajdovscina.si/

 

Dostop na podlagi posebne zahteve

Informacije, ki niso neposredno dostopne v prostorih DSO Ajdovščina ali na spletni strani, vam bomo posredovali na vašo zahtevo. Zahtevo lahko vložite:

 • osebno v prostorih DSO Ajdovščina,

 • preko telefona,

 • pismeno po pošti ali po elektronski pošti.

 

Na podlagi 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja lahko Dom zahtevo do informacije zavrne iz naslednjih razlogov, če gre za:

 • tajni podatek,

 • poslovno skrivnost,

 • osebni podatek, ki pomeni kršitev varstva osebnih podatkov,

 • podatek, ki pomeni kršitev zaupnosti davčnega postopka,

 • podatek, pridobljen ali sestavljen zaradi upravnega postopka in katerega razkritje bi škodovalo izvedbi postopka,

 • podatek dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem oziroma dejavnosti DSO Ajdovščina in bi njegovo razkritje povzročilo motnje pri izvajanju dejavnosti Doma.

 

V kolikor je zahteva pozitivno rešena, je prosilcu omogočena seznanitev z vsebino zahtevane informacije tako, da se mu omogoči vpogled ali pa zagotovi prepis, fotokopija ali elektronski zapis (odvisno od zahteve prosilca).

 

- osebno v prostorih

Informacije javnega značaja se lahko zahtevajo osebno v prostorih DSO Ajdovščina in sicer ustno ali pisno na zapisnik. Postopek pridobitve informacije je odvisen od oblike zahteve in sicer:

 

- ustna zahteva

Informacijo javnega značaja lahko zahtevate ustno pri uradni osebi v poslovnem času DSO Ajdovščina. V tem primeru se v skladu z veljavno zakonodajo ne more vložiti pritožbe, saj se pravno varstvo lahko uveljavlja le v primeru pismene zahteve.

 

- preko telefona

Podobno kot osebno lahko prosilec zahteva posredovanje informacij javnega značaja, preko telefona. Če se zahteva daje telefonsko, se prosilce naproša, da se izrecno izjavi, da gre za dostop do informacij javnega značaja. Enako kot pri osebni ustni zahtevi , tudi proti ustni telefonski odločitvi DSO Ajdovščina ni mogoča pritožba.

 

- zahteva ustno na zapisnik

Vsak zainteresirani lahko zahtevo za pridobitev informacije javnega značaja vloži ustno na zapisnik pri DSO Ajdovščina. Taka zahteva se šteje za pisno zahtevo, identično kot je navedeno spodaj. Zahtevo ustno na zapisnik lahko prosilec poda kadarkoli v poslovnem času DSO Ajdovščina.

 

 

Pisna zahteva

- v fizični obliki

Pisna zahteva za dostop do informacij javnega značaja v fizični obliki se lahko pošlje po pošti na naslov DSO Ajdovščina ali se odda osebno v DSO Ajdovščina v poslovnem času.

V zahtevi mora biti obvezno navedeno naslednje: osebno ime, firma ali ime pravne osebe, navedba morebitnega zastopnika ali pooblaščenca ter naslov prosilca oz. njegovega zakonitega zastopnika ali pooblaščenca. V zahtevku je potrebno navesti, katero informacijo si želite pridobiti in na kakšen način se želite z njo seznaniti – vpogled, kopija, prepis ali elektronski zapis. Informacija, ki je zavarovana skladno z zakonom, ki ureja avtorsko pravico, se lahko dobi le na vpogled.

Prosilec, ki zahteva dostop do informacij javnega značaja pisno, uživa pravno varstvo.

DSO Ajdovščina mora praviloma o zahtevi odločiti v roku 20 dni, le izjemoma lahko s posebnim sklepom rok za odločanje podaljša za največ 30 dni.

V kolikor je prosilec mnenja, da je prejel drugo informacijo in ne tisto kot jo je zahteval, mora DSO Ajdovščina o zahtevi ponovno odločiti v roku 30 dni. V kolikor je zahteva za informacijo nepopolna, je DSO Ajdovščina dolžan pozvati prosilca k dopolnitvi njegove zahteve. Pri tem je prosilcu dolžna nuditi pomoč uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja - uradne osebe navedene v točki 2.d kataloga.

DSO Ajdovščina je dolžan posredovati le informacijo, ki jo dejansko poseduje, če to lahko stori brez preoblikovanja in obdelovanja informacij.

Dostop do informacije lahko zavrne samo, če obstoji kateri izmed dvanajstih zakonsko določenih razlogov.

Izjeme po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja so: tajni podatek, poslovna skrivnost, osebni podatek, nekateri podatki iz davčnega postopka in drugi. V teh primerih se lahko prosilcu, pod določenimi pogoji, omogoči vsaj delni pristop (glej delni pristop).

V primeru, da je prosilec dobil svojo zahtevo zavrnjeno, ima pravico do pritožbe zoper odločbo ali sklep s katero je DSO Ajdovščina zahtevo zavrnil. O pritožbi odloča pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja.

V primeru, da je prosilec nezadovoljen tudi z odločitvijo pooblaščenca, ima možnost sprožiti še upravni spor- postopek pred Upravnim sodiščem.

 

- po elektronski pošti

Zahteva za dostop do informacij javnega značaja se lahko poda tudi v elektronski obliki.

Zahteva po elektronski obliki se lahko razvrsti kot pisna zahteva ali kot zahteva enakovredna ustni zahtevi. Glede na razvrstitev zahteve se ločita pravice in obveznosti prosilca.

Zahtevo se lahko poda elektronsko na uradni elektronski naslov DSO Ajdovščina:

http://www.dso-ajdovscina.si/

  

- elektronska zahteva enaka ustni zahtevi

Če elektronsko sporočilo ni varno elektronsko podpisano ali če v njem izrecno ni navedena zahteva po obravnavi kot pisna zahteva, bo DSO Ajdovščina zahtevo obravnaval kot ustno zahtevo. V tem primeru prosilec, v kolikor se mu zahteva zavrne, nima pravice pritožbe. Pravice prosilca in obveznosti v primeru, da zahtevo poda na zgoraj navedeni način, so enake, kot če bi jo podal ustno ali po telefonu.

 

- pisna zahteva v elektronki obliki

Prosilec lahko odda zahtevo po informacijah javnega značaja pisno po elektronski poti. Najprimerneje je, če prosilec takšno zahtevo varno elektronsko podpiše v skladu z Zakonom o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu. Za varen elektronski podpis se potrebuje digitalno kvalificirano potrdilo enega od registriranih overovateljev pri Ministrstvu za gospodarstvo (Ministrstvo za javno upravo, Halcom informatika, NLB ali Pošta Slovenije).

Če prosilec ne razpolaga z digitalnim kvalificiranim potrdilom, lahko zahtevo odda tudi brez elektronskega podpisa, vendar mora izrecno navesti, da želi, da se njegova zahteva obravnava kot pisna zahteva. V tem primeru je DSO Ajdovščina dolžan postopati skladno s postopkom opisanim kot pisna zahteva v fizični obliki.

 

- delni dostop

Če prosilec zahteva vpogled v dokument ali del dokumenta, ki vsebuje informacije iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (izjeme), bo DSO Ajdovščina prosilcu skušal omogočiti vsaj delno vpogled. Prosilec bo tako lahko prejel kopijo dokumenta, pri čemer bodo tisti deli, ki v skladu z zakonsko določenimi izjemami ne smejo biti dostopni, izločeni iz dokumenta, na način, da bodo prečrtani, fizično odstranjeni, trajno prekriti ali drugače narejeni za nedostopne, če gre za dokument v elektronski obliki, pa bodo informacije zbrisane, kodirane, blokirane, omejene ali kako drugače narejene za nedostopne. Delni dostop se omogoči le v primeru, če zaupnost dokumenta ni ogrožena.

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja:

 • Informacije o prostih kapacitetah

 • Plačilo storitev za bivanje v zavodu

 • Postopek namestitve v zavod

 • Število stanovalcev zavoda

 • Število vlog za namestitev v zavod

 • Število zaposlenih

 • Prosta delovna mesta


Določitev stroškov

V skladu z Uredbo o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja, je vsako posredovanje vseh informacij javnega značaja v katerikoli zbrani obliki, brezplačno.

 

Ajdovščina; januar 2016

 

Direktor/ica:

Tanja Stibilj Slemič